Styrmedel

Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning såsom LSS, HSL, SOSFS samt övrig förekommande lagstiftning inom området. Verksamheten arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

För att säkerställa kvalitet och vård arbetar ViCure även i ett web-baserat dokumenthanteringssystem från RättSpår.

Verksamheten ska ha hög kvalitet och goda resultat utifrån verksamhetens inriktning. Verksamheten ska använda sig av utvärderings- och uppföljningsinstrument för att säkerställa resultat och kvalitet.

Verksamheten ska bedrivas med hög tillgänglighet, vilket innebär att vi ska vara lätta att nå för anhöriga, gode män, förvaltare och våra olika samarbetspartners.

Verksamheten ska bedriva kontinuerligt utvecklingsarbete inom de aktuella arbetsområdena och därmed utveckla verksamhetens arbetssätt och metoder.

ViCure är medlem i branschorganisationen Svenska Vård och har Kompetensutvecklingsinstitutet som samarbetaspartner i utbilnings- och utvecklingsfrågor.