Verksamhetens målsättning

iStock_000009479625XSmall

Verksamhetens målsättning är att genomsyras av god omvårdnad/stöd och att målmedvetet arbeta för att skapa goda relationer med alla berörda.

Styras utifrån:
Struktur, klara och tydliga rutiner, ansvarsområden, arbetsuppgifter inom verksamheten.

Dialog:
Öppen och rak kommunikation med de boende, anhöriga/närstående, handläggare och övriga samarbetspartner.

Dokumentation:
Daganteckningar, vecko- och dagscheman, omvårdnadsjournal, adl–skattning, utvecklingsplan, skyddsronder, personal- och boendemöten och enkäter etc.

Utvärdering/uppföljning:
Adl–skattning 2 gånger/år, utvecklingsplan 1gånger/år, skyddsronder 2 gånger/år och interkontroll 1 gång/år etc.

Utvecklings och kvalitetssäkringsarbetet skall bedrivas utifrån kundens behov. Inom vår verksamhet och våra beslutsprocesser skall miljöfrågorna vävas in. Vi ska hushålla med naturens resurser, återvinna, återanvända och arbeta för ständig förbättring till skydd för människors hälsa och miljö.